Учитель року

2020-09-28

Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

від 18.08.2020 № 1/9-449

Умови та порядок проведення

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

І. Загальні положення

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021» (далі – конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370), наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 № 777 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література».

2. Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти в конкурсі здійснюється на добровільних засадах незалежно від фаху.

Педагогічний стаж учасника конкурсу має бути не менше 3-х років на дату подання заявки на конкурс.

Основним місцем роботи учасників конкурсу в номінаціях «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література» має бути заклад загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

У номінації «Керівник закладу освіти» беруть участь директори закладів загальної середньої освіти.

Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь в конкурсі на загальних умовах.

3. Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно:

зареєструватися в період з 14 вересня по 04 жовтня 2020 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2021» https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2021 (реєстраційна форма для ознайомлення – у додатку 1);

подати організаційному комітетові першого туру інформаційну картку (додаток 2).

ІІ. Організація та проведення першого туру конкурсу

4. Структурні підрозділи з питань освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій визначають зони проведення першого туру конкурсу з урахуванням кількості зареєстрованих учасників конкурсу, при цьому в одній зоні не може бути менше ніж три особи в кожній номінації.

5. Структурні підрозділи з питань освіти відповідних органів місцевого самоврядування, що відповідають за проведення першого туру конкурсу:

визначають дати проведення першого туру конкурсу;

утворюють організаційні комітети першого туру конкурсу;

утворюють журі в кожній номінації першого туру конкурсу з числа працівників закладів освіти, наукових та методичних установ; до складу журі не можуть входити працівники тих закладів або установ, де працюють учасники першого туру конкурсу, інші зацікавлені особи.

6. Організаційні комітети першого туру конкурсу:

здійснюють організаційне забезпечення першого туру конкурсу;

визначають порядок проведення першого туру (дати конкурсних випробувань, особливості проведення конкурсних випробувань тощо) та забезпечують ознайомлення учасників з ним не пізніше ніж за тиждень до початку конкурсних випробувань;

інформують учасників про терміни та адреси подання інформаційних карток;

протягом 10 днів після завершення першого туру подають організаційним комітетам другого туру такі документи:

подання на учасників другого туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи;

інформаційні картки конкурсантів з урахуванням змін, що відбулись в управлінській або педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру.

7. Перший тур конкурсу проходить в один етап у дистанційному режимі.

8. Конкурсні випробування першого туру конкурсу (опис додається):

у номінації «Керівник закладу освіти» – «Самоаналіз управлінської діяльності», «Тестування», «Управлінська задача»;

у номінаціях «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література» – «Дистанційний урок», «Майстер-клас», «Тестування».

9. Журі першого туру конкурсу уточнює, конкретизує, доповнює орієнтовні критерії оцінювання конкурсних випробувань та встановлює максимальну кількість балів за кожний критерій.

Учасники першого туру конкурсу мають бути ознайомлені з критеріями оцінювання не пізніше ніж за тиждень до проведення конкурсних випробувань.

10. Теми, завдання, питання конкурсних випробувань визначаються головою журі, який забезпечує секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.

Випробування

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

Перший тур

Номінація «Керівник закладу освіти»

Конкурсне випробування «Самоаналіз управлінської діяльності»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу управлінської компетентності.

Формат: співбесіда в режимі онлайн з членами журі за змістом самоаналізу управлінської діяльності щодо створення освітнього середовища в закладі освіти, представленого в інформаційній картці учасника/учасниці (до 7 сторінок друкованого тексту формату А 4; шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний; розмір шрифту – кегль 14).

Тривалість співбесіди – до 15 хвилин.

Оцінюється: ефективність, доцільність й перспективність управлінських рішень; менеджерські новації; оригінальність створеного освітнього середовища; відповідність основним вимогам до освітнього середовища; цілісність та логічність викладення інформації; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під час співбесіди.

Конкурсне випробування «Тестування»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої складової управлінської компетентності.

Формат: комп’ютерне тестування з обов’язковим відеоспостереженням.

Тести містять питання щодо нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти; організації освітнього процесу; управління персоналом; управління фінансами.

Конкурсне випробування «Управлінська задача»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня володіння сучасними алгоритмами і способами розв’язання управлінських задач.

Формат: письмова робота з розв’язання ситуаційних управлінських задач.

Ситуаційні задачі (не менше трьох), однакові для усіх конкурсантів, визначаються шляхом жеребкування.

Тривалість виконання – не менше 2 годин.

Для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: уміння оперувати комплексом професійних знань, необхідних для розв’язання певної ситуації; ефективність, доцільність, оптимальність запропонованих шляхів розв'язання ситуацій, аргументованість рішення, лаконічність викладу.

Номінації «Математика», «Трудове навчання»,

«Українська мова та література»

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Дистанційний урок проводиться для членів журі без залучення здобувачів освіти.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надсилає журі:

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку;

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання;

3) перелік завдань для опрацювання учнями.

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної майстерності з реалізації власної педагогічної ідеї (методів, прийомів, форм роботи).

Формат на вибір:

1) проведення майстер-класу для педагогічних працівників в режимі онлайн та співбесіда в режимі онлайн з членами журі;

2) співбесіда в режимі онлайн з членами журі за відеозаписом майстер-класу для педагогічних працівників (відеозапис майстер-класу оцінюється заочно; остаточна оцінка визначається за результатами співбесіди).

Вибір методів, прийомів роботи учасник/учасниця конкурсу здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.

Тривалість майстер-класу – до 30 хвилин, тривалість співбесіди в режимі онлайн – до 15 хвилин.

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під час співбесіди.

Конкурсне випробування «Тестування»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: комп’ютерне тестування із обов’язковим відеоспостереженням.

Тести містять питання з предмета та методики його навчання (75% від загальної кількості питань), психології та загальної педагогіки (25% від загальної кількості питань).

Другий тур

Номінація «Керівник закладу освіти»

Конкурсне випробування «Управлінський практикум»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу теоретичних знань і практичних навичок з прийняття управлінських рішень.

Формат: представлення управлінського рішення щодо розвитку закладу на основі виконаного аналізу кейсу закладу (тип, рівень освіти, умови діяльності, фінансування, місцезнаходження, освітня програма тощо) з використанням методів ситуаційного аналізу.

Кейс закладу визначається окремо для кожного учасника/учасниці шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 2 годин.

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: здатність до аналітичної діяльності; вміння генерувати нову інформацію у вигляді управлінського рішення; оптимальність, ефективність та результативність пропонованого управлінського рішення; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей.

Конкурсне випробування «Управлінська задача»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня володіння сучасними алгоритмами і способами розв’язання управлінських задач.

Формат: письмова робота з розв’язання ситуаційних управлінських задач.

Ситуаційні задачі (не менше трьох), однакові для усіх конкурсантів, визначаються шляхом жеребкування.

Тривалість виконання – не менше 2 годин.

Для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: уміння оперувати комплексом професійних знань, необхідних для розв’язання певної ситуації; ефективність, доцільність, оптимальність запропонованих шляхів розв'язання ситуацій, аргументованість рішення, лаконічність викладу.

Конкурсне випробування «Фасилітаційна сесія»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу готовності здійснювати фасилітацію проблемної теми.

Формат: проведення фасилітаційної сесії за участі педагогів або студентів.

Тема фасилітаційної сесії визначається окремо для кожного учасника/учасниці шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше доби.

Тривалість заходу – до 40 хвилин.

Оцінюється: демократичність та ефективність управління заходом; налагодження продуктивної взаємодії; мотивація та активізація роботи учасників заходу; організація колективного обговорення проблемних питань; створення комфортних умов для співпраці; оригінальність та оптимальність форми проведення заходу.

Конкурсне випробування «Освітній проєкт»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу навичок із розроблення та реалізації освітнього проєкту.

Формат: підготовка технологічної карти освітнього проєкту та його презентація.

Проблема, на вирішення якої буде спрямований проєкт, визначається шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 2 годин.

Тривалість виступу з презентацією проєкту – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: чіткість, конкретність, виразність формулювань; повнота інформації про проєкт; відповідність змісту складових проєкту цілям і завданням; логічність та послідовність етапів, заходів і дій проєкту, реальність умов їх виконання; наявність процедур контролю за виконанням проєкту; визначення якісних або кількісних показників очікуваних результатів; уміння презентувати освітній проєкт.

Номінація «Математика»

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти.

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надає журі:

1) технологічну карту уроку, де відображено тему, мету та завдання уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку;

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання;

3) перелік завдань для опрацювання учнями.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

Конкурсне випробування «Контрольна робота»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: розв’язування задач підвищеної складності з геометрії, алгебри і початків аналізу.

Тривалість виконання – не менше 2 годин.

Для оцінювання роботи шифруються.

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної компетентності.

Формат: виконання методичних завдань:

1) створення на основі запропонованої задачі трьох нових задач різних рівнів складності та визначення для кожної з них дидактичної цінності (функції);

2) перевірка і оцінювання запропонованого розв’язання задачі віртуальним учнем, надання рекомендацій щодо роботи над допущеними помилками;

3) надання рекомендацій вчителю й учням щодо опрацювання навчальної теми.

Кейс конкурсного випробування (задача; розв’язок задачі, виконаний віртуальним учнем; навчальна тема) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 2 годин.

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється:

завдання 1 – здатність до продукування альтернативних дидактичних матеріалів; спрямованість створених дидактичних матеріалів на формування міжпредметних компетентностей та практичних навичок в учнів; уміння визначати функцію та місце в навчальній програмі дидактичного матеріалу; гнучкість педагогічного мислення вчителя;

завдання 2 – рівень фахової компетентності (виявлення повної кількості допущених помилок); уміння організовувати корекційну освітню діяльність; доцільність пропонованих методів, форм роботи; урахування попередньо вивченого матеріалу; здатність до розроблення індивідуальної освітньої траєкторії учня;

завдання 3 – здатність до продукування методичних матеріалів для педагогів та учнів; практична спрямованість матеріалів; доцільність пропонованих вчителю методів, прийомів, форм роботи; доцільність пропонованих учням порядку та способів опрацювання навчальної теми; зв’язок з попередньо вивченим матеріалом.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 5–11 класах.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше доби.

Оцінюється:знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

Номінація «Трудове навчання»

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти.

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надає журі:

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку;

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання;

3) перелік завдань для опрацювання учнями.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

Конкурсне випробування «Дорожня карта творчого проєкту»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу вміння організовувати проєктно-технологічну діяльність учнів.

Формат: розроблення дорожньої карти творчого учнівського проєкту із зазначенням методичних підходів до його реалізації.

Форма виконання завдання – демонстраційна (учасник/учасниця може використати найбільш зручний спосіб презентації власного творчого задуму).

Тема проєкту визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 2 годин.

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання структури проєкту; відповідність змісту діяльності учасників проєкту результатам; доцільність використання методів і засобів, оригінальність методичного супроводу проєкту; навчальна цінність, компетентнісний і виховний потенціал проєкту; здатність конкурсанта реалізовувати в учнівському проєкті власні педагогічну ідею та методичні підходи.

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної компетентності.

Формат: розроблення інтерактивних дидактичних матеріалів (крім матеріалів для самоконтролю учнів) з використанням зручних для учасника онлайн та офлайн сервісів.

Тривалість виконання – не менше 2 годин.

Для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: доцільність розроблених матеріалів у контексті теми та мети уроку, якість підготовленого матеріалу, зручність та доступність у використанні матеріалів учнями, відповідність принципам навчання, віковим і психологічним особливостям учнів.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 5–9 класах.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше доби.

Оцінюється:знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

Номінація «Українська мова та література»

Конкурсне випробування «Аналіз поетичного твору»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації аналізу та інтерпретації поетичного твору.

Формат: проведення фрагменту уроку.

Поетичний твір визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 2 годин.

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: володіння методиками аналізу та інтерпретації поетичного твору; формування ключових та предметних компетентностей учнів, реалізація наскрізних змістових ліній; доцільність та оптимальність обраних методів, прийомів, способів та засобів; творчий підхід до формату проведення аналізу, візуалізації матеріалу тощо.

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти.

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надає журі:

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку;

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання;

3) перелік завдань для опрацювання учнями.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

Конкурсне випробування «Творча робота»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: написання есе.

Тема есе, однакова для усіх конкурсантів, визначається шляхом жеребкування.

Тривалість виконання – не менше 2 годин.

Для оцінювання роботи шифруються.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 5–11 класах.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки – не менше доби.

Оцінюється:знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

Додаток 1

Реєстраційна форма для участі

у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2021»

(для ознайомлення)

1.

Власна електронна адреса

2.

З умовами конкурсу ознайомлений/ознайомлена та погоджуюсь

3.

Даю згоду на обробку персональних даних

4.

Прізвище, ім’я, по батькові (вписується у зазначеному порядку без скорочень)

5.

Стать (оберіть необхідне)

Чоловіча

Жіноча

6.

Дата народження (вписується в такому порядку: дд/мм/рррр)

7.

Номер мобільного телефону (000-000-00-00)

8.

Посада (вписується відповідно до запису в трудовій книжці)

9.

Спеціалізація (тільки для учасників у номінації «Трудове навчання») (оберіть необхідне)

Обслуговуюча праця

Технічна праця

10.

Найменування закладу освіти (вписується відповідно до статуту)

11.

Область, де знаходиться заклад освіти (оберіть необхідне)

(список областей за алфавітом)

12.

Район, де знаходиться заклад освіти

13.

Найменування ОТГ, де знаходиться заклад освіти

14.

Найменування населеного пункту, де знаходиться заклад освіти

15.

Тип населеного пункту, де знаходиться заклад освіти (оберіть необхідне)

Місто

Селище міського типу

Село

16.

Тип закладу освіти (оберіть необхідне)

Заклад загальної середньої освіти

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

17.

Педагогічний стаж (вписується цифрами без зазначення кількості місяців)

18.

Кваліфікаційна категорія (оберіть необхідне)

Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

19.

Педагогічне звання (за наявності оберіть необхідне)

Учитель-методист

Викладач-методист

Старший учитель

Старший викладач

Вихователь-методист

Педагог-організатор-методист

Практичний психолог-методист

Керівник гуртка-методист

Старший вожатий-методист

Старший вихователь

Майстер виробничого навчання I категорії

Майстер виробничого навчання II категорії

20.

Почесне звання (за наявності оберіть необхідне)

Народний вчитель України

Заслужений вчитель України

Заслужений працівник освіти України

Інше

21.

Науковий ступінь (за наявності)

____________________________________________

Додаток 2

Інформаційна картка *

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

в номінації «________________________»

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада (відповідно до запису в трудовій книжці)

Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до статуту)

Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання)

Самоосвіта (зазначається за останні 3 роки в порядку зменшення за категоріями: очні, дистанційні курси; конференції, семінари; конкурси тощо)

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання (за наявності)

Науковий ступінь (за наявності)

Посилання на відеорезюме (для учасників третього туру)

Педагогічна ідея

(для номінацій «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література»)

Обсяг – до 4 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний; розмір шрифту – кегль 14.

Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, методи, прийоми, форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної ідеї; продемонструвати ефективність та результативність впровадження педагогічної ідеї.

Самоаналіз управлінської діяльності щодо створення освітнього середовища в закладі освіти

(для номінації «Керівник закладу освіти»)

Обсяг – до 7 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний; розмір шрифту – кегль 14.

Зміст:

1. Паспорт школи (рік заснування, кількість класів, учнів, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу на початок 2020-2021 н. р., посилання на офіційний сайт закладу).

2. Опис конкретних управлінських рішень та дій (з URL-посиланнями на документи, фото-, відеоматеріали) щодо:

формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого освітнього простору;

створення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

запобігання проявам насильства і дискримінації.

3. Перспективи розвитку освітнього середовища закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 50

Коментарi